انتخاب نام سمت

آقای حق شناس مدیر عامل

خانم ریاضی مدیر اجرایی

خانم خدابنده مسئول پشتیبانی و نصب

خانم سائق کارشناس کنترل کیفیت

خانم اردوبادی مدیر بازرگانی

رونوشت کلیه ارتباطات با مدیران بخش های شرکت بصورت خودکار به مدیرعامل ارسال خواهد شد